Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

1.1. Splošno

Avto moto društvo RJ912MX (v nadaljevanju Društvo) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke in zasebnost uporabnikov spletne strani. 

Zbrane osebne podatke bo Društvo uporabljal za obdelavo in organizacijo dogodkov, ki jih pripravlja ter evidentiranje ter obveščanje članov društva o novostih.

Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z državnimi in mednarodnimi predpisi, ter skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov.

1.2. Varovanje podatkov

Društvo skrbno shranjuje in varuje osebne podatke, podatke naročil (npr. Prijave preko obrazcev, ki so tehnično izvedeni na zunanji platformi “Jot Form), plačil ter evidence članov društva. Društvo bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila in drugega kar je neposredno povezano z organizacijo dogodka ter potrebne komunikacije ter obveščanja z uporabniki. Podatki, ki se navezujejo (uporabnik se s posredovanjem “izpolnitvijo polj”, strinja s posredovanjem podatkov) na izvajanje storitve zunanjega izvajalca so skrbno posredovani zunanji osebi, ki za izvajanje storitve te podatke potrebuje. Društvo ne odgovarja za skrbno obdelavo in varovanje podatkov pri tretjih osebah.

1.3. Uporaba osebnih podatkov

Društvo za potrebe delovanja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za izdajo računa;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • Kraj bivanja;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce pri prijavi (npr. Za izvajanje storitev zunanjih izvajalcev, število opravljenih ur na motorju…);

Za točnost podatkov, ki jih je vnesel uporabnik ne odgovarjamo. Vsi omenjeni podatki se hranijo pri društvu v evidenci 5 let.

1.4. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Društvo je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne strani. Društvo ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Društva. V kolikor se uporabnik strinja s posredovanjem podatkov tretjim osebam, to tudi potrdi ob sporočilu, kjer ga Društvo seznani kateri podatki bodo posredovani in komu, v tem primeru Društvo posreduje le podatke, ki so navedeni v sporočilu.
Partnerji katerim Društvo ob strinjanju uporabnika posreduje podatke so: 

– spletna trgovina MotoXGeneration, JRSR MARKETING, STORITVE d.o.o.

1.5. Izvajanje politike zasebnosti

Vse osebe, ki imajo v Društvu dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z Društvom.

1.6. Soglasje kupca s Splošnimi pogoji poslovanja

S posredovanjem podatkov preko spletne strani Društva in z neposrednim klikom na okence, kjer Društvo obvesti uporabnika o obdelavi in shranjevanju podatkov, se uporabnik zavezuje, da prostovoljno, izrecno ter nedvoumno sprejema politiko varovanja osebnih podatkov in dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov izključno za potrebe dotičnega obrazca, (razen, če ni prosotvoljno označil, da se strinja s posredovanjem tretjim osebam), skladno s Splošnimi pogoji ter s predpisi s področja varstva potrošnikov (zajeta tudi evropska Splošna uredba o varstvu podatkov 2016/679) in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

1.7. Soglasje kupca z uporabo njegovih osebnih podatkov v namene trženja in marketinga

Uporabnik s potrditvijo strinja, da lahko Društvo pridobljene osebne podatke oddane v obrazcu, uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja Društvo ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Vsak uporabnik mora soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte, izrecno podatki na spletni strani z označitvijo, da se prijavlja na novice. V kolikor uporabnik te opcije ne potrd, ne bo obveščen o ponudbah Društva.

Uporabnik lahko prjemanje e-poštnih sporočil prekliče kadakoli želi, s pisnim sporočilom na e- poštni naslov: info@rj912.eu

2. PRAVICE UPORABNIKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

2.1. Pravica do dostopanja do informacij

Uporabniku spletne strani, lahko kadarkoli od Društva zahteva informacije o morebitni obdelavi osebnih podatkov in pravico do dostopa le-teh ter kopijo na njegovo pisno zahtevo.

2.2. Pravica do popravka

Uporabniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, Društvo ob upoštevanju namena obdelave omogoča, da se dopolni ali popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

2.3. Pravica do izbrisa

Društvo se zavezuje omogočiti izbris in pozabo osebnih podatkov uporabnikov. Zahteva mora biti naslovljena s predlogom za izbris osebnih podatkov.

2.4. Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov

Društvo na izrecno pisno zahtevo uporabnika, omogoča prenos njegovih osebnih podatkov drugam, če je to tehnično mogoče in komplementarno s programsko opremo Društva.

2.5. Pravica do omejitve obdelave

Društvo se zavezuje uporabniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do zahtevka o omejitvi obdelave, kadar velja eden izmed primerov skladno z evropsko splošno Uredbo 2016/679.”

o treningu